Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Poradňa

KÚPA POZEMKU ZÁKLADY MÚRY KROV KRYTINA OKNÁ A DVERE ZDRAVOTECHNIKA ELEKTROINŠTALÁCIE OMIETKY DLAŽBY PARKETY OKOLIE STAVBY VYKUROVANIE

Stavebník pri predstavách o svojom budúcom obydlí strávi dlhé hodiny úvahami o farbe a druhu krytiny na dome. Súčasný stavebný trh ponúka množstvo rôznych krytín na rozličnej materiálovej báze.
Vyrábajú sa z betónu, keramiky, plechu, dreva, bridlice, slamy, trstiny a tiež z plastu. Viacerí výrobcovia krytín ponúkajú kompletný systém s rozličným sortimentom doplňujúcich výrobkov, pričom rôzny druh škridiel považujú za samozrejmosť.

Krytiny podľa materiálu

Keramická krytina
Strecha krytá pálenou krytinou je tak trochu návratom do histórie strešných krytín. Najznámejšie keramické škridly sú typy z TONDACHU a Ipel ských tehelní. Vyrábajú sa rôznofarebné. Pri objednávaní si vyberáme z typov francúzska 12 a 14, románska 12, univerzál 12 a iných. Jednotlivé typy sa povrchovo upravujú engobou. Je to spôsob sfarbenia keramiky, keď sa na vysušenú škridlu nanáša keramická hmota. Engoba je stálofarebná, nevybledne a je odolná proti ultrafialovému žiareniu.

Betónová krytina
V posledných rokoch sa na povrchovú úpravu strechy hádam najväčšmi používajú betónové krytiny. Ich výhodou je výborná farebná stálosť, cena i záručné podmienky (BRAMAC, KM BETA, BESTA). Zručnejší stavebník si pri troche odvahy môže položiť krytinu aj sám. Dôvodom na to je jednoduchosť. Montážny návod na ukladanie škridiel a doplnkového sortimentu rieši podrobnosti ukladania až do tých najmenších detailov. Sú vypracované výrobcom krytiny a dostaneme ich pri nákupe krytiny. Farba týchto krytín je pestrá, povrchová úprava môže byť matná i lesklá. Najbežnejšie sa používajú typy alpská, rímska, moravská, zoborská a bobrovka. Tí odvážnejší pokrývajú strechu škridlami neštandardných farieb (tmavomodrá, sivá, svetlozelená či zelená). Súčasťou škridiel sú odkvapové systémy (napr. StabiCor).

Šindle a plech
Výhodou asfaltových šindľov je ich prispôsobenie sa akémukoľvek tvaru (oblúkové strešné vikiere) a nie je potrebné pre ne doplnkové príslušenstvo. Nevýhodou je však plné debnenie a zložité riešenie tepelnej izolácie alebo hydroizolačnej fólie pod nimi. Výhodou plechových krytín je ich nízka hmotnosť. Najznámejšie z nich sú RHEINZINK a RANNILA.

Ako si vybrať

Najčastejším kritériom stavebníka pri výbere krytiny je jej cena a hmotnosť. Okrem toho zohľadňuje aj ďalšie faktory: lokalitu, v ktorej sa objekt nachádza a s tým súvisiace klimatické a poveternostné podmienky, charakter okolitých stavieb, tradíciu používania tej-ktorej krytiny v danej lokalite a pod.

Začneme hmotnosťou
Na ilustráciu si uveďme postup, ktorý by sme mohli použiť pri výbere krytiny, Do úvahy sme vzali strechu rodinného domu pôdorysného rozmeru 10 x 10 m so sklonom 25°. Plocha strešnej roviny nech je 110 m2.
Na všetky drevené časti krovu (krokvy, latovanie, debnenie, klieštiny atď.) použijeme mäkké (smrekové) drevo s objemovou hmotnosťou 400 kg/m3. Porovnanie hmotností krytín spracujeme na 1 m2 strechy (od krokvy vyššie). Vrstvy nachádzajúce sa pod krytinou považujme pre všetky typy krytín za rovnaké. K hmotnosti krytiny pripočítame aj hmotnosť latovania, debnenia a k asfaltovým šindľom aj hmotnosť hydroizolácie. Latovanie uvažujeme z drevených hranolov 50/30 mm a debnenie z 24 mm hrubých dosák. Z tabuľky je zrejmé, že pri porovnávaní krytín má najnižšiu hmotnosť plechová. Čo sa týka betónovej a keramickej krytiny, je rozdiel v ich hmotnosti na 1 m2 zanedbateľný: len čosi vyše 3 %. Betónovú a keramickú krytinu z hľadiska ich hmotnosti považujeme za identické. Hmotnosť asfaltového šindľa je asi polovica hmotnosti betónovej alebo keramickej krytiny.

Poveternostné vplyvy
Celkovú skladbu strechy v značnej miere ovplyvňujú poveternostné vplyvy. Z hľadiska celkovej skladby strechy je hmotnosť strešnej krytiny menej podstatná, čím väčšie je tzv. náhodilé zaťaženie na krov (napr. sneh, vietor a ďalšie). Porovnajme si kompletnú skladbu šikmej strechy s maximálne možným zaťažením strechy od klimatických vplyvov. Ľahké krytiny sú z hľadiska svojej hmotnosti na m2 výhodnejšie oproti ťažším krytinám. Rozdiely v hmotnosti však nie sú až také výrazné. Preto v klimatických podmienkach so zvýšeným množstvom snehu na dosiahnutie väčšieho stupňa bezpečnosti strechy použijeme často ťažšiu krytinu. Rozdiely v zaťažení snehom v horských oblastiach oproti nižšie položeným môžu byť až 20 %.

Cena krytiny
Druhým najčastejším hľadiskom pri výbere krytiny býva jej cena. Pri zostavení tabuľky sme použili cenník materiálov Rosoft. Uveďme ešte porovnanie ceny zastrešenia na rodinný dom s plochou 10 x 10 m. Pre jednoduchosť výpočtu uvažujme základnú cenu krytiny v Sk/m2 bez doplnkov a iného príslušenstva strechy. Nezabúdajme však, že doplnkové materiály, ktoré sú na bezporuchovú strechu potrebné, ako škridly na inštalačné prestupy, odvetrávacie a koncové škridly, hrebenáče a podobne, sú drahé. Tabuľka ukazuje, že strecha vytvorená z asfaltových šindľov je v konečnom dôsledku najdrahším riešením, aj ked v prospech jej použitia hovorí práve nižšia hmotnosť na 1 m2 v porovnaní s betónovou alebo keramickou krytinou. Betónová krytina je, naopak o 7 % lacnejšia než pálená, a preto je možné konštatovať, že pri výbere medzi krytinou betónovou alebo keramickou nie je najdôležitejší faktor cena a hmotnosť krytiny, ale vlastné rozhodnutie a estetické cítenie stavebníka.

Posledné kritérium - zaťaženie snehom
Vyššie rozbory ukazujú, že hmotnosť krytiny nie je rozhodujúcim faktorom. Krov z ľahkého plechu určený projektom stavby môžeme pokryť aj betónovou (Bramac, KM Beta, Besta) alebo keramickou krytinou (Tondach, Ipeľské tehelne a iné). Prvky krovu sú zo statického hľadiska (krokvy, stojky, väznice atď.) navrhované s ohľadom na vlastnú tiaž, stále a náhodilé zaťaženie. Podiel vlastnej tiaže krovu, stáleho a náhodilého zaťaženia (sneh a vietor) vysoko prevyšujú vlastnú hmotnosť krytiny. Zmenou stáleho zaťaženia (zmena druhu krytiny) však plošnú hmotnosť celej krytiny strešného plášťa podstatne nezmeníme. Z toho je zrejmé, že podiel plošnej hmotnosti krytiny neovplyvní celkové zaťaženie prvkov krovu a statiky stavby. Predpokladáme pritom (najmä pri rekonštrukciách), že všetky drevené časti krovu sú v dobrom stave a nie sú napadnuté hnilobou alebo škodcami. V prospech použitia betónovej krytiny hovorí aj cena, ktorá je najnižšia zo všetkých porovnávaných druhov krytín. Materiál je pevný, tvarovo presný, má nízku nasiakavosť (do 6 %), časom zreje, a tým sa ešte jej vlastnosti zlepšujú. Na kvalitu materiálu výrobcovia poskytujú dlhé záručné lehoty.

Špeciálne strešné krytiny

Štiepanú bridlicu, drevené štiepané šindle alebo trstinu je dnes možné vidieť hlavne na starých pamiatkovo chránených budovách alebo stavbách avantgardného a solventného stavebníka, kde je vyššia cena podriadená estetickému dojmu. Strechy s trstinovou krytinou sú časté na južnom Slovensku, novostavby pokryté dreveným štiepaným šindľom občas nachádzame v rázovitých slovenských dedinách. Krytinu z prírodnej bridlice čiastočne nahradila krytina z recyklovaných pneumatík, ktorá je na pohľad na nerozoznanie od štiepanej bridlice. Rozdiel je v cene. Umelá bridlica sa pohybuje v cenovej relácii okolo 600 Sk/m2.

Doplnky

Z doplnkových sortimentov, ktorý každý výrobca krytiny nedodáva, je potrebné spomenúť izolačný materiál, napr. TYVEK. Je to pružná fólia vyrobená z tenkých polyetylénových mikrovlákien a je použiteľná na všetky sklony striech. Je vhodná v styku s minerálnymi a plastovými tepelnými izolantmi alebo ak je strecha s odvetranou vzduchovou medzerou a fólia priamo položená na tepelnej izolácii.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu