Wranders  +421 907 662 028 domynamiru.cz

Konštrukčné riešenie

Konštrukcie a technika budovy v projektoch rodinných domov Wranders

Z hľadiska konštrukčného a techniky budov môžme nami ponúkané projekty rozdeliť do troch kategórií:

Rodinné domy štandardné
Rekreačné chaty, chalupy

Stavebný systém

Obvodové steny:
Dierované tehly hrúbky 380 mm.
Výrobca udáva tepelný odpor steny vymurovanej tepelnoizolačnou maltou a s vonkajšou tepelnoizolačnou omietkou v hrúbke 30 mm, R=3,89 m2K/W.
Rodinné domy navrhujeme so zateplením v hrúbke 80 mm.

Stropy:
Keramický strop sa skladá z nosníkov skrytých v rámci stropu a keramických medzinosníkových vložiek, ktoré sa zalejú cementovým poterom. Výhodou keramického stropu oproti železobetónovému je nepotrebnosť realizácie debnenia pred betonážou. Železobetónové stropy navrhujeme len pri nemožnosti aplikovania keramických stropov.

Deliace steny:
Dierované tehly. Vnútorné nosné steny sú hrúbky 250 mm, priečky 115 mm.

Zastrešenie:
Šikmé strechy sú riešené konštrukciou klasického krovu s krytinou zo škridiel.
Pultové strechy majú navrhnutú plechovú krytinu.
Hydroizolácia plochých striech je navrhnutá z fóliovej hydroizolácie z PVC.

Okná:
Drevené, resp. plastové profily. Rodinné domy sú navrhnuté s izolačným trojsklom, chaty a chalupy s izolačným dvojsklom.

Technika budov

Zdravotechnika:
Pod pojmom zdravotechnika rozumieme riešenie vodovodu, kanalizácie plynoinštalácie.
Projekt rieši spomínané rozvody vrámci domu. Prípravu teplej vody v rodinných domoch zabezpečuje plynový kotol. V rekreačných chatách a chalupách nie je navrhovaný rozvod plynu, prípravu teplej vody si rieši investor elektrickým ohrievačom.

Vykurovanie:
Navrhovaným zdrojom tepla v rodinných domoch je plynový kotol.
Vykurovacie telesá sú nástenné oceľové radiátory, prípadne pri väčších preskleniach aj podlahové konvektory. Prípadnú zmenu na podlahové vykurovanie zvládnu realizačné firmy.
V rekreačných chatách a chalupách si vykurovanie rieši investor, napr. nástennými elektrickými konvektormi s ktorými je počítané v projekte elektroinštalácie.

Elektroinštalácie:
Projekt obsahuje návrh klasických silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, bleskozvod.
Silnoprúdové rozvody predstavujú zásuvky pre el. spotrebiče a rozvody osvetlenia.
Slaboprúdové rozvody sú telefón a televízia.

Nízkoenergetické rodinné domy

Stavebný systém

Obvodové steny:
Obvodové steny sú navrhnuté z debniacich tvaroviek z tepelnoizolačného materiálu neopor, ktorý sa vyznačuje výbornými izolačnými vlastnosťami. Jedná sa o tvarovky v hrúbke 450 mm ( 200+150+100 mm ), pomocou ktorých sa vytvorí betónová, resp. železobetónová nosná konštrukcia. Predajca udáva tepelný odpor steny R=10 m2K/W.

Stropy:
Železobetónové so sadrokartónovým podhľadom.

Deliace steny:
Vnútorné nosné steny sú hrúbky 250 mm z dierovaných tehál, prípadne 300 mm z plných pálených tehál. Priečky sú navrhnuté z dierovaných tehál hrúbky 115 mm.

Zastrešenie:
Šikmé strechy sú riešené konštrukciou klasického krovu s krytinou zo škridiel.
Pultové strechy majú navrhnutú plechovú krytinu.
Hydroizolácia plochých striech je navrhnutá z fóliovej hydroizolácie z PVC.
Tepelná izolácia striech je hrúbky 350 mm s tepelným odporom min.R=8,7 m2K/W.

Okná:
Plastové profily pre pasívne domy s 8-komorami a izolačným trojsklom U skla=0,7 W/m2K.
Pre okná sú navrhované aj exteriérové rolety, ktoré počas zimných nocí znižujú tepelné úniky a v lete zabraňujú prehrievaniu.
Prípadné strešné okná sú s nízkoenergetickým trojsklom.

Podlaha:
Izolovaná hrúbkou tepelnej izolácie 220mm s tepelným odporom R=5,5 m2K/W.

Technika budov Technické vybavenie objektu je spracované v dvoch variantoch. Obidva sú súčasťou dodávaného projektu. Investor si môže zvoliť podľa finančnej náročnosti a osobných preferencií.

Variant 1

Pri tomto variante je vykurovanie a príprava teplej vody zabezpečená tepelným čerpadlom. Navrhnuté je tepelné čerpadlo systému vzduch-voda. Výhodou systému vzduch-voda je jednoduchá inštalácia bez nutnosti zemných prác alebo dostatočného zdroja vody, ako je to pri iných systémoch. Vetranie je prirodzené - otváraním okien. Pravidelné vetranie je dôležité pre potrebu čerstvého vzduchu a hygienu priestoru. Pri tomto variante musí užívateľ o pravidelné vetranie dbať sám otváraním okien čo je ťažko regulovateľné. Preto aj pri tomto variante sa odporúča vetranie zabezpečiť núteným vetraním s rekuperáciou.

Zdravotechnika:
Projekt rieši rozvody vody, prípravu teplej vody a kanalizáciu vrámci domu. Prípravu teplej vody zabezpečuje tepelné čerpadlo a teplá voda je akumulovaná v zásobníku v technickej miestnosti.

Vykurovanie:
Navrhnuté je teplovodné vykurovanie, kde zdrojom tepla je tepelné čerpadlo. Vykurovacie telesá sú oceľové doskové radiátory, resp. podlahové konvektory. Teplota je regulovaná ekvitermickou reguláciou, v interiéri je ovládací regulátor pre celý objekt.

Elektroinštalácie:
Projekt obsahuje návrh silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, bleskozvod. Silnoprúdové rozvody predstavujú zásuvky pre el. spotrebiče, rozvody osvetlenia, rozvody pre technológiu tepelného čerpadla a napájanie elektromotoricky ovládaných okenných roliet.
Každá roleta sa dá samostatne ovládať a je možné nastavenie automatického stiahnutia roliet v určenú hodinu alebo podľa svetelného čidla.
Slaboprúdové rozvody sú telefón a televízia.

Variant 2

Pri tomto variante je vykurovanie zabezpečené elektrickými nástennými konvektormi. Prípravu teplej vody zabezpečujú solárne kolektory. Vetranie zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s rekuperátorom. Tento systém vetrania zabezpečuje pravidelnú výmenu vzduchu a nižšie tepelné straty vetraním.

Zdravotechnika:
Projekt rieši rozvody vody, prípravu teplej vody a kanalizáciu vrámci domu. Prípravu teplej vody zabezpečujú solárne kolektory, teplá voda je akumulovaná v zásobníku v technickej miestnosti.

Solárny kolektor:
Projekt rieši návrh systému solárnych kolektorov a zásobníka teplej vody s elektrodohrevom.

Vzduchotechnika:
Vetranie zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s rekuperátorom. Princíp rekuperára, viď článok v katalógu o nízkoenergetických domoch. Doprava vzduchu je riešená rozvodmi v podhľade. Tento systém vetrania zabezpečuje pravidelnú výmenu vzduchu a nižšie tepelné straty vetraním. Nasávanie vzduchu môže byť priamo z exteriéru cez prívod na fasáde alebo cez zemný výmenník. Zemný výmenník v zime predhreje vstupujúci vzduch, v lete ho ochladí. Je vhodný aj z dôvodu zabezpečenia fungovania rekuperácie pri nižších exteriérových teplotách.

Elektroinštalácie:
Projekt obsahuje návrh silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, bleskozvod.
Silnoprúdové rozvody predstavujú zásuvky pre el. spotrebiče, rozvody osvetlenia, rozvody pre technológiu vzduchotechniky a solárneho ohrevu, rozvody pre el. vykurovacie kolektory, napájanie elektromotoricky ovládaných okenných roliet.
Každá roleta sa dá samostatne ovládať a je možné nastavenie automatického stiahnutia roliet v určenú hodinu alebo podľa svetelného čidla.
Slaboprúdové rozvody sú telefón a televízia.

Katalóg 13. vydanie

KATALÓG V PDF – 13. VYDANIE

Aktuálne ceny sú uvedené v online prezentácii projektov

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE

4 kroky k vášmu novému domu